Εγγραφή μελών

Ως μέλη του Ομίλου δικαιούνται να εγγραφούν, μετά από γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι ασπάζονται τους σκοπούς του ΓΟΚ.

Τα μέλη διακρίνονται σε:

(α) Τακτικά, δηλαδή όλοι όσοι έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την επιστήμη της Γεωγραφίας και όλοι οι ειλικρινώς ενδιαφερόμενοι για την επιστήμη αυτή, συμπεριλαμβανομένων μαθητών και φοιτητών.

(β) Εταιρικά, δηλαδή εταιρίες, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι ή άλλες νομίμως εγγεγραμμένες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για τη δράση του Γ.Ο.Κ. Τα Εταιρικά μέλη παρίστανται στις συγκεντρώσεις του Γ.Ο.Κ. με εκπρόσωπό τους.

Ετήσια συνδρομή (α) Για τακτικά μέλη €15
(β) Για φοιτητές και μαθητές €5
(γ) Για εταιρικά μέλη €30

 

Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη του Ομίλου παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη διεύθυνση του Ομίλου το παρακάτω έντυπο.

Κατεβάστε την αίτηση

Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου
T.Θ. 14239
2155 Λευκωσία