Σκοποί και στόχοι

Οι σκοποί του Ομίλου είναι:

 1. Η προαγωγή της γεωγραφικής γνώσης στην Κύπρο.
 2. Ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας του μαθήματος της γεωγραφίας στα σχολεία της Κύπρου.
 3. Η ενεργότερη ανάμιξη του γεωγραφικού κόσμου στην οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου.
 4. Η ενθάρρυνση της γεωγραφικής έρευνας στην Κύπρο.
 5. Η διαφύλαξη και βελτίωση του Κυπριακού φυσικού και ανθρωποποίητου Περιβάλλοντος.

Τα μέσα επίτευξης των στόχων είναι:

 1. Η έκδοση γεωγραφικού επιστημονικού εντύπου.
 2. Η δημιουργία γεωγραφικής βιβλιοθήκης και χαρτοθήκης
 3. Η ενθάρρυνση οργανωμένων επιστημονικών ταξιδιών και επισκέψεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 4. Η επιδίωξη στενών σχέσεων και επαφών με άλλους γεωγραφικούς Ομίλους του εξωτερικού και η ένταξη του Ομίλου σε συναφείς, διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς.
 5. Η οργάνωση εκθέσεων χαρτογραφίας, γεωγραφικής φωτογραφίας, γεωγραφικών βιβλίων και άλλων συναφών θεμάτων.
 6. Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, μαθημάτων κ.α.