Τι είναι Γεωγραφία

Σύμφωνα με τη Διεθνή Γεωγραφική Ένωση ( IGU ), Γεωγραφία είναι η επιστήμη που διερευνά το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον από φυσικές διεργασίες, πώς οι κοινωνίες διαμορφώνουν, οργανώνουν, χρησιμοποιούν και καταστρέφουν το περιβάλλον, και πώς οι κοινωνίες επηρεάζονται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Συνεπώς η γεωγραφία μελετά τόσο το φυσικό όσο και το ανθρώπινο περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή τους, με επίκεντρο το χώρο, το τοπίο και τις περιοχές, εστιάζοντας στις μικρής και μακράς διάρκειας διεργασίες, καθώς και στα αποτελέσματά τους.

Η συμβολή της γεωγραφίας στη γνώση συνίσταται στην επικέντρωσή της στο χώρο και το περιβάλλον, ως τις κύριες έννοιες μελέτης. Ο χώρος είναι βασική διάσταση τόσο της φύσης όσο και του ανθρώπου και σ’ αυτόν συντελούνται πληθώρα φυσικών διεργασιών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό η γεωγραφία παρέχει ολοκληρωμένες θέσεις και απόψεις για φαινόμενα και διεργασίες με τις οποίες ασχολούνται παράλληλα πολλές άλλες επιστήμες. Έτσι, έχουμε τη φυσική γεωγραφία, την ανθρώπινη γεωγραφία, την οικονομική γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία κ.α.

Η συμβολή της γεωγραφίας στην κοινωνία είναι πολλαπλή. Παρέχει στον άνθρωπο καλύτερη κατανόηση του χώρου, της περιοχής και της χώρας στην οποία ζει, καθώς και άλλων χωρών και περιοχών στον πλανήτη μας. Επίσης δίνει μια ολοκληρωμένη διάσταση και σφαιρική άποψη σε διάφορες διεργασίες αναφορικά με το σχεδιασμό, την πρόβλεψη και τη λήψη αποφάσεων.

Η ανάγνωση και η μελέτη του χάρτη είναι, επίσης, βασικό στοιχείο της Γεωγραφίας.