Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση.
Το ΔΣ απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

Αλίκη Δημοσθένους Πρόεδρος      
Αθανάσιος Καβάκας Αντιπρόεδρος    
Γιάννης Τσίγγος Γραμματέας    
Ανδρέας Αριστείδης Βοηθός Γραμματέας  
Παύλος Πελεγκάρης  Ταμίας      
Φροσούλα Χριστοφίδου     Μέλος  
Φώτης Αναστάση Μέλος      
Παναγιώτης Αργυρίδης Μέλος  
Ειρήνη Χαραλάμπους    Μέλος