Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση.
Το ΔΣ απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

Παναγιώτης Αργυρίδης Πρόεδρος
Παύλος Πελεγκάρης Αντιπρόεδρος
Πωλίνα Νικολάου Γραμματέας
Γεώργιος Παπαγιάννης Ταμίας
Φροσούλα Χριστοφίδου Μέλος
Φώτης Αναστάση Μέλος
Γεώργιος Σεκκές Μέλος
Αθανάσιος Καβάκας Μέλος
Ανδρέας Αριστείδης Μέλος